LinkedIn Profile

Access Trgovski centar historical Linkedin company profile data on number of followers, employee headcount and more
Ticker Symbol Entity Name As Of Date Company Name Followers Employees on Linkedin Link Industry Date Added Date Updated Description Website Specialities Logo HQ.Street HQ.City HQ.State HQ.Country HQ.Postal GICS Sector GICS Industry
private:trgovskicentar-2 1302924 Jun 4th, 2019 12:00AM Trgovski centar 52 7.00 Open Retail Jun 4th, 2019 12:40AM Jun 4th, 2019 12:40AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/ Open Online shopping, Online media, E-commerce, E-marketing Open
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 17th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 17th, 2018 02:25PM Feb 17th, 2018 02:25PM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 16th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 16th, 2017 08:15AM Feb 16th, 2017 08:15AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 15th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 15th, 2017 10:07AM Feb 15th, 2017 10:07AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 14th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 14th, 2017 01:50PM Feb 14th, 2017 01:50PM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 13th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 13th, 2017 04:11PM Feb 13th, 2017 04:11PM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 12th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 12th, 2017 04:15AM Feb 12th, 2017 04:15AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 11th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 11th, 2017 05:35AM Feb 11th, 2017 05:35AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 10th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 10th, 2017 06:43AM Feb 10th, 2017 06:43AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/
private:trgovskicentar-2 1302924 Feb 9th, 2018 12:00AM Trgovski centar 52 8.00 Open Retail Feb 9th, 2017 08:57AM Feb 9th, 2017 08:57AM Трговски центар Store обезбедува електронско решение за маркетинг и иннтернет малопродажба , кое им помага на нашитe клиенти најдобри резултати во интернет маркетингот и интегрираната онлајн и офлајн продажба. Овозможува најбрз, најефикасен и најсигурен влез на сите трговци во интернет трговијата. Од друга страна, на купувачите им овозможува најголем избор, едноставна интеграција во модерното живеење и комплетна сигурност во купувањето. Техничкиот дел на системот е развиен во соработка со софтверската компанија Акота (http://www.akota.com.mk/). Крајната визија на Трговски центар е отворен еко-систем за интернет трговија, кој обезбедува највисока и најголема корист за сите засегнати. Постојаното подигнување на квалитетот на корисничка услуга е нашата главна цел http://www.tc.mk/ http://store.mk/ http://webdesigner.mk/

Request a demo to view additional historical data, and much more.

Make fast
queries

No longer rely on engineers to access data; build and share queries with intuitive tools, and derive insights in real time.

Bookmark queries with your team

Save and share custom queries using a private bookmarking feature, accessible to your whole team.

Be first to know with alerts

Scan data points across millions of companies and receive emails when relevant metrics cross critical thresholds.

Visualize data for quick insights

Create custom keyword-based word clouds, charts, and advanced visualizations to quickly analyze the data.

Map competitor locations

Analyze competitor presence and growth over time by overlaying store locations with the Nearby Competitor feature.

Add widgets to your dashboards

Access existing maps, charts, word clouds, and other visualizations to understand your data quickly. Or build custom widgets to view data just the way you want it.